Mansur Bildik, 1949 yılında Tunceli/Dersim’de dog ̆du. Daha çocukluk ya ̧slarında iken yö- renin iyi bir saz ve söz ustası olan babasından, ilk saz derslerini aldı. Ailesinin maddi du- rumunun elveri ̧ssizlig ̆i nedeniyle orta ög ̆renimini tamamlayamadı. Fakat çok sevdig ̆i müzik eg ̆itiminden de asla kopmadı. Çocukluk yıllarından itibaren aldıg ̆ı müzik eg ̆itimini, ara ver- meden büyük bir disiplinle sürdürdü.

1965 yılında Adana Halk Evi’nde halk müzig ̆i eg ̆itimine ba ̧slayarak, sistemli bir saz ve mü- zik eg ̆itimi ile tanı ̧smı ̧s oldu. Deg ̆erli hocası Ahmet Aydın’ın tavsiyesi üzerine ̇Istanbul’da profesyonel olarak müzikle ug ̆ra ̧san arkada ̧slarının yanına giderek, müzik hayatının önemli bir adımını atmı ̧s oldu. Yetmi ̧sli yılların ba ̧sında TRT ̇Izmir Radyosu’ndaki üstatlarla çalı ̧sa- rak Türk Halk Müzig ̆i dag ̆arcıg ̆ı hakkındaki bilgisini derinlemesine geli ̧stirdi. Bu üstatların arasında merhum Mustafa Ho ̧ssu, merhum Talip Özkan, merhum Yılmaz ̇Ipek, Durmu ̧s Ya- zıcıog ̆lu, Hamit Çine ve Ahmet Günday da bulunmaktaydı.

1975 yılında TRT’nin açtıg ̆ı, jürisinde merhum Nida Tüfekçi, merhum Mustafa Geceyat- maz, Yücel Pa ̧smakçı, merhum Ali Can, merhum Mustafa Ho ̧ssu, merhum Yılmaz ̇Ipek ve merhum Talip Özkan gibi üstatların bulundug ̆u ön dinleme sınavını en iyi derece ile kaza- narak, TRT’de Tunceli yöresi saz sanatçısı sıfatıyla çalı ̧smaya ba ̧sladı. Aynı sürelerde mer- hum S ̧ükran Ay, Kamuran Akkor, merhum Alaaddin S ̧ensoy, merhum Selahattin Erorhan, Hakkı Bulut, ̇Ibrahim Tatlıses, merhum Ahmet Sezgin, Nuri Sesigüzel, merhum Yıldıray Çınar, Ahmet Günday, merhum Erkan Ocaklı, merhum  ̧sık Davut Suları, merhum  ̧sık Daimi, merhum  ̧sık Kul Ahmet, Rıza Konyalı, Mustafa Keser, merhum Talip Özkan, Zafer Gündog ̆du, neyzen Ercan Irmak, merhum Ali Ekber Çiçek, merhum Ne ̧set Erta ̧s, merhum  ̧sık Murat Çobanog ̆lu, merhum  ̧sık S ̧eref Ta ̧slıova, merhum Hisarlı Ahmet (Hacı Ahmet ̇Inegöllü, Kütahya), müzikolog Dr. Okan Murat Öztürk, kanun virtüözü merhum Halil Kara- duman, udi Necati Çelik, Hasan Yükselir, zurna virtüözü Halil Çokyürekli, Hulki Rıza ̇Ipek, Süleyman Yıldız, ve Tolga Çandar gibi Türkiye’nin tanınmı ̧s ses ve saz sanatçılarının; yurt içi, yurt dı ̧sı konser ve turnelerine katıldı.

1976–1980 yılları arasında Avusturya’dan ̇Ingiltere’ye kadar tüm Avrupa ülkelerinde solo ve gruplar halinde çalı ̧sarak müzik ya ̧samını sürdürdü.

1980 yılında Viyana’ya yerle ̧sti. Dünyada müzig ̆in ba ̧skenti sayılan bu ̧sehirde sanat ve ya ̧sam felsefesinin ona verdig ̆i sorumlulukla kendini tamamen müzig ̆e verdi. Çalı ̧smalarının odak noktasını Türk halk müzig ̆i ve sazın tanıtımı ve evrenselle ̧stirilmesi olu ̧sturdu.

1984 yılında 125 yıllık geçmi ̧si ve geleneg ̆i olan Franz Schubert Konservatuarı’nda saz ög ̆- retimine ba ̧sladı. Burada piyano ve armoni ile ilgilenerek batı ve dog ̆u müzig ̆i arasındaki ili ̧skileri incelemeye çalı ̧stı. Bu arada sayısız yerli, yabancı televizyon ve radyo programları yaptı, konserler verdi. Birçok festivale saz virtüözü olarak katıldı, konferans ve seminerde de konu ̧smacı olarak bulundu. Konservatuarda periyodik olarak verdig ̆i konserlere ilaveten piyanist Tuluyhan Ug ̆urlu ile kurdug ̆u ikili ile konserler de verdi. Çok ilgi çeken bu konser- ler, tanınmı ̧s birçok mekânlarda tekrarlanıp, basın yayın organlarının dikkatini çekti. – Ve

Kasım 2017’de Viyana Belediye Sarayı’ndaki 150. kurulu ̧s etkinliklerine davet edilip grubu ile bir konser verip bir konu ̧sma da yaptı.

1990 yılından itibaren Avusturya devletinin kültür ve eg ̆itim politikasına yön veren Halk Eg ̆itim Yüksek Okullarında bag ̆lamayı ög ̆retmeye ve tanıtmaya ba ̧sladı.

1992 yılında Viyana’da Kammermusik Festivali’nde müzisyen arkada ̧sları ile birlikte gele- neksel Anadolu müzig ̆inin seçkin örneklerinden eserler çaldı. 1993 yılında ünlü Avustur- yalı pop ̧sarkıcısı Rainhard Fendrich tarafından „Nix is fix“ adlı televizyon programında yer almak için ORF (Avusturya Devlet Televizyonu) merkezine davet edildi. Birlikte, Rain- hard Fendrich’in Hagenmüllergasse lisesindeki Türk sınıf arkada ̧sları için besteledig ̆i „Brü- der“ (Karde ̧sler) adlı parçayı çaldılar. 1994 yılında Thomas Gottschalk tarafından „Wetten, dass..?“ (“Yarı ̧smaya var mısın?”) programına davet edildi. Bu program ile birlikte, Linz’den canlı yayın yapan bir Eurovision uydusundan tüm dünyaya Türkü’yü ve sazı tanıtma fırsatı elde etti.

1993 yazında sazın ve Anadolu müzig ̆inin tanıtımını kurumsalla ̧stırmak hayalinin ilk adı- mını atarak Viyana Saz Derneg ̆i’ni kurdu. ̇Ilk yıllarında ba ̧skanlıg ̆ını yaptıg ̆ı bu derneg ̆e yerli, yabancı bilim adamı, sanatçı, sanatseveri üye ve talebe olarak kazandırarak, yöne- time gelmelerini, dernek için aktif çalı ̧smalarını sag ̆ladı. Daha sonra ba ̧skanlıg ̆ı bırakarak enerjisini tekrar esas konumu olan müzik ve müzik eg ̆itimine vermeye ba ̧sladı.

19 Aralık 1987 tarihinde evlilik akdini, Suna Göksu ile imzaladı. Halen Viyana’da og ̆lu ve kızı ile ya ̧samaktalar.

2005 yılında Stefan Bernheimer ile birlikte Barbara Frischmuth’un kitabından uyarlanan “Dostun Alın Yazısı” („Die Schrift des Freundes“), 2006 yılında Alina Tretinjak’ın filmi “Kıb- lemiz Mekke” ’nin müziklerini yaptı („Südost Richtung Mekka“).

2006 Mozart yılı vesilesiyle Viyana’da yapılan Mozart Allaturka etkinlikleri çerçevesinde Nikolaus Grill ile kendi yaptıg ̆ı Mozart arajmanlarını seslendirdi ve iki workshop yaptı.

2007 yılında Viyana Müzik Üniversitesi, Halk Müzig ̆i Ara ̧stırma ve Etnomüzikoloji Birimi, Mansur Bildik’in fikrinden yola çıkarak “Music from Turkey in the Diaspora (Yurt Dı ̧sında Ya ̧sayan Türklerin Müzikal Kimlig ̆i)” ba ̧slıklı bir sempozyum ve konser organize etmi ̧s ve bu etkinliklere Mansur Bildik’i konu ̧smacı ve saz sanatçısı olarak davet etmi ̧stir. Viyana Müzik Üniversitesi ve UNESCO Avusturya Çalı ̧sma Grubu’nun destekleriyle gerçekle ̧sen bu etkinliklerde konser veren Mansur Bildik, aynı zamanda etnolog Dr. Bernhard Fuchs’la, ki kendisi aynı zamanda Mansur Bildik’in saz ög ̆rencisi olur, “Imparting Turkish Music in Vi- enna from 1984 to 2007” ba ̧slıklı, Mansur Bildik’in Avrupa’daki 20 yıllık sanat etkinliklerini konu alan bilimsel bir bildiri de sunmu ̧stur.

Mansur Bildik; müzik, kültür ve uyum alanlarında yaptıg ̆ı ba ̧sarılı çalı ̧sma ve katkılarından dolayı Viyana Eyaleti tarafından, 26 S ̧ubat 2008 yılında Altın Üstün Hizmet Madalyası’na layık görülmü ̧s ve bu ba ̧sarısı 2009 yılında Birle ̧smi ̧s Milletler adına, Dünya Barı ̧s Federas- yonu’ndan aldıg ̆ı Barı ̧s Elçisi ödülü ile perçinlenmi ̧stir.

Mansur Bildik’e sazın Avrupa ve Avusturya’da tanıtım ve ög ̆retimine katkılarından dolayı, Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu tarafından, kurulu ̧sunun 20. yılı dolayısı ile yapılan etkinlikte S ̧ükran Plaketi sunulmu ̧stur.

7 Kasım 2010 tarihinde “Anılarla Sarılmı ̧s Bir Ya ̧sam – 1” adlı kitabının tanıtımı için ̇Is- tanbul Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarı’na davet edildi. Fuarın Karadeniz Salonu’ndaki panelde kitabı hakkında konu ̧stuktan sonra, Mansur Bildik Ensemble ile be- raber küçük bir dinleti de sundu. ̇Ilk denemesi olmasına kar ̧sın otoriteler ve kitapseverler tarafından, yazı stili çok samimi bulundu ve çok beg ̆enildi. Bu etkinlikleri TÜYAP ̇Izmir ve Diyarbakır takip ettikten sonra TÜYAP ̇Istanbul Uluslararası Kitap Fuarı’na ikinci kez davet edildi.

2013 yılında Avusturya Halk Müzig ̆i Atölyesi’nin (Österreichisches Volksliedwerk) tarafın- dan düzenlenen yaz akademisinde ög ̆rencisi Martin Diamant ile birlikte saz ve Anadolu halk müzig ̆i hakkında bir sunum yaptı.

28 S ̧ubat 2014’te ise dünyanın çe ̧sitli kö ̧selerinden gelen, farklı milletlerden ög ̆rencileri ile birlikte Viyana 3. Bölge Belediyesi konser salonunu dolduran izleyicilere, kendi eserlerin- den olu ̧san bir konser sundu.

21–22 Kasım 2014 tarihlerinde Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi, Halk Mü- zig ̆i Ara ̧stırma ve Etnomüzikoloji Biriminin UNESCO Avusturya Çalı ̧sma Grubu’nun ̇I ̧sbirlig ̆i ile gerçekle ̧stirdig ̆i “Geleneksel Müzik: ‘Geleneksel Aktarımdan’ ‘Yeni Kusaklara Aktarım’ – Örnekler ve Metodlar” ba ̧slıklı konferansının kapsamında, Mansur Bildik ve ög ̆rencisi mü- zikolog ve besteci Nikolaus Grill, Mansur Bildik’in “Mansur Bildik Bag ̆lama Metodu” adlı kitabının tanıtan bir sunum yaptılar. “Mansur Bildik Bag ̆lama Kitabı – Yazılı ve Sözlü ̇Iletim Arasındaki Süreklilik ve Bag ̆lantı” ba ̧slıklı bu sunum yukarıda adı geçen kitabın ortaya çıkı ̧s nedenlerini ve olu ̧sum sürecini içeriyordu.

20 Ekim 2015’te ̇Istanbul Teknik Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı’nda ulus- lararası talebeleriyle verdig ̆i konserden sonra Mansur Bildik’e müdüriyetten bir te ̧sekkür belgesi ve plaket takdın edilmi ̧stir. ̇Iki gün sonra aynı talebe grubuyla Avusturya ̇Istanbul Ba ̧skonsoloslug ̆u’nda konser salonunda bir dinleti sundu.

30 Mart 3 Nisan 2016 tarihleri arasında, ABD’nin Austin ̧sehrindeki Teksas Üniversitesi’ne davet edildi. “International Symposium 2016 – Cultural and Musical Connections between Turkey and Austria” (“Uluslararası Sempozyum 2016 – Türkiye ve Avusturya arasındaki Kültürel ve Müzikal ̇Ili ̧skiler”) sempozyum programı dahilinde Alex Kreger tarafından Man- sur Bildik belgeseli sunuldu. Paralel olarak usta-çırak ili ̧skisi üzerine bir sunum daha ya- pıldı. Bu sunumda okumakta oldug ̆unuz bu kitaptan alıntı yapılarak birinci ustası babasıyla ili ̧skileri anlatıldı. Ayrıca Mansur Bildik, deg ̆erli talebesi Alex Kreger ile Texas Governors’ Room’da bir bag ̆lama atölyesi ve bir konser sundu.